คิดอย่างสร้างสรรค์ การใช้แนวทางแบบมัลติแพลทฟอร์ม สำหรับความสำเร็จของชาวตำบลปะโด

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

เมื่อสมัยโบราณได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ 1 ต้น ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาหมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ชาวบ้านเรียกต้นไม้ดังกล่าวว่า“ต้นประดู่” ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าในหมู่บ้านของตนเองมีต้นไม้ขนาดใหญ่สมควรแก่การอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้ต่างถิ่นได้รู้จักและร่ำลือ

อ่านต่อ

นายก อ.บ.ต.ปะโด

ฮาเซ็น วาหะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

วิสัยทัศน์
ปะโดน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
นำชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาการเกษตร สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง

พันธกิจ
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีความสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่น

อ่านต่อ

ภาพกิจกรรม