สถิติผู้เยี่ยมชม
 • 3 ออนไลน์
 • 123 วันนี้
 • 149 เมื่อวาน
 • 520 สัปดาห์
 • 558 เดือน
 • 2020 ปี
 • 3451 รวม

เกี่ยวกับ อบต.ปะโด

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี.

เมื่อสมัยโบราณได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ 1 ต้น ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาหมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ชาวบ้านเรียกต้นไม้ดังกล่าวว่า“ต้นประดู่” ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าในหมู่บ้านของตนเองมีต้นไม้ขนาดใหญ่สมควรแก่การอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้ต่างถิ่นได้รู้จักและร่ำลือ ดังนั้นจึงได้ผลิตกังหันขนาดใหญ่ไปติดตั้งบนยอดต้นไม้ดังกล่าว เมื่อมีลมพัดกังหันก็จะหมุนและทำให้เกิดเสียงดังทั่วบริเวณให้ชาวบ้านที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านตำบลได้ยินเสียงกังหันดังกล่าว นับจากนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ได้รู้จักตำบลดังกล่าวและชาวบ้านจึงตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลปะโด”

ตำบลปะโดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอมายอซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และสภาตำบลปานันได้ยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ซึ่งมีเขตการปกครองอยู่ 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด จำนวน 13 คน

ตำบลปะโดเป็น 1 ใน 10 ตำบลของอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีระยะทางห่างจากอำเภอมายอ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปัตตานีประมาณ 50 กิโลเมตรตำบลปะโดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,250 ไร่

ตำบลปะโด มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
 • ทิศเหนือ จดกับตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ทิศใต้ จดกับตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ทิศตะวันออก จดกับตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ทิศตะวันตก จดกับตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เขตการปกครอง

มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน ๗ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตตำบลปะโด จำนวน ๕ หมู่บ้านและในเขตตำบลปานัน จำนวน ๒ หมู่บ้านดังนี้

เขตการปกครอง (ตำบลปะโด)
 • หมู่ที่ ๑ บ้านบูดนตำบลปะโด
 • หมู่ที่ ๒ บ้านมะหุดตำบลปะโด
 • หมู่ที่ ๓ บ้านควนหยีตำบลปะโด
 • หมู่ที่ ๔ บ้านบูกาสาแลแมตำบลปะโด
 • หมู่ที่ ๕ บ้านปะโดตำบลปะโด
เขตการปกครอง (ตำบลปานัน)
 • หมู่ที่ 1 บ้านบาโงตำบลปานัน
 • หมู่ที่ 2 บ้านปานันตำบลปานัน
ประชากร

ข้อมูลจำนวนประชากรในตำบลปะโดและตำบลปานัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

เขตพื้นที่ตำบลปะโด
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 บ้านบูดน 1,002 1,019 2,021
2 บ้านมะหุด 621 681 1,302
3 บ้านควนหยี 154 151 305
4 บ้านบลูกาสาแลแม 291 309 600
5 บ้านปะโด 369 360 729
รวมทั้งสิ้น 2,437 2,520 4,557
เขตพื้นที่ตำบลปานัน
หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
1 บ้านบาโง 344 322 666
2 บ้านปานัน 509 570 1,079
รวมทั้งสิ้น 853 892 1,745
สภาพทางสังคม
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
 1. โรงเรียนบ้านบูดน
 2. โรงเรียนบ้านมะหุด
 3. โรงเรียนบ้านควนหยี
 4. โรงเรียนบ้านบาโง (ตำบลปานัน)
 5. โรงเรียนบ้านปานัน (ตำบลปานัน)
 6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหยี
 2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบูดง
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลอามานบ้านบาโง
โรงเรียนตาดีกา จำนวน 8 แห่ง
 1. มัดรอซะห์อัลอิสลามียะห์ (บูดน) หมู่ที่ 1
 2. มัดรอซะห์ดารุสลาม (เขาสามยอด) หมู่ที่ 1
 3. มัดรอซะห์อัลคูลาฟาอุรรอซีดีน หมู่ที่ 2
 4. มัดรอซะห์อัลตัรเบียตุลอัฎฟาล หมู่ที่ 3
 5. มัดรอซะห์นูรูมูฮัมมาดีย๊ะ หมู่ที่ 4
 6. มัดรอซะห์ดารุลอามานบ้านบาโง หมู่ที่ 1 (ปานัน)
 7. มัดรอซะห์ดารุลมุตตากีน หมู่ที่ 1 (ปานัน)
 8. มัดรอซะห์อัลคูลาฟาอุรรอซีดีน หมู่ที่ 2 (ปานัน)
มัสยิดและสุเหร่า จำนวน 10 แห่ง
 1. มัสยิดบูดง หมู่ที่ 1 ตำบลปะโด
 2. มัสยิดดารุสสาลาม หมู่ที่ 1 ( บ้านสามยอด ) ตำบลปะโด
 3. มัสยิดมาโง๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลปะโด
 4. สุเหร่าลูมุ๊ หมู่ที่ 3 ตำบลปะโด
 5. มัสยิดดารุลอารคอม หมู่ที่ 4 ตำบลปะโด
 6. มัสยิดปะโด หมู่ที่ 5 ตำบลปะโด)
 7. มัสยิดบาโง หมู่ที่ 1 ตำบลปานัน
 8. มัสยิดนาเป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลปานัน)
 9. มัสยิดปานแด (นีซอมุดดิน) หมู่ที่ 2 ตำบลปานัน
 10. สำนักสงฆ์บ้านควนหยี หมู่ที่ 3 ตำบลปะโด