ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศและเผยแพร่ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ พ.ศ.2561