เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี.

เมื่อสมัยโบราณได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ 1 ต้น ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาหมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ชาวบ้านเรียกต้นไม้ดังกล่าวว่า“ต้นประดู่” ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าในหมู่บ้านของตนเองมีต้นไม้ขนาดใหญ่สมควรแก่การอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ให้ต่างถิ่นได้รู้จักและร่ำลือ ดังนั้นจึงได้ผลิตกังหันขนาดใหญ่ไปติดตั้งบนยอดต้นไม้ดังกล่าว เมื่อมีลมพัดกังหันก็จะหมุนและทำให้เกิดเสียงดังทั่วบริเวณให้ชาวบ้านที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านตำบลได้ยินเสียงกังหันดังกล่าว นับจากนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ได้รู้จักตำบลดังกล่าวและชาวบ้านจึงตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลปะโด”

ตำบลปะโดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอมายอซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน และได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และสภาตำบลปานันได้ยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะโดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ซึ่งมีเขตการปกครองอยู่ 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด จำนวน 13 คน

ตำบลปะโดเป็น 1 ใน 10 ตำบลของอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีระยะทางห่างจากอำเภอมายอ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปัตตานีประมาณ 50 กิโลเมตรตำบลปะโดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,250 ไร่

ตำบลปะโด มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ จดกับตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 • ทิศใต้ จดกับตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 • ทิศตะวันออก จดกับตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 • ทิศตะวันตก จดกับตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เขตการปกครอง

มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน ๗ หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตตำบลปะโด จำนวน ๕ หมู่บ้านและในเขตตำบลปานัน จำนวน ๒ หมู่บ้านดังนี้

เขตการปกครอง (ตำบลปะโด)

 • หมู่ที่ ๑ บ้านบูดนตำบลปะโด

 • หมู่ที่ ๒ บ้านมะหุดตำบลปะโด

 • หมู่ที่ ๓ บ้านควนหยีตำบลปะโด

 • หมู่ที่ ๔ บ้านบูกาสาแลแมตำบลปะโด

 • หมู่ที่ ๕ บ้านปะโดตำบลปะโด

เขตการปกครอง (ตำบลปานัน)

 • หมู่ที่ 1 บ้านบาโงตำบลปานัน

 • หมู่ที่ 2 บ้านปานันตำบลปานัน