messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview8
รายงานผลการท่องเที่ยว grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview22
รายงานผลข้อมูลตลาด grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview21
รายงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
สำรวฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview28

chat_bubble ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบูเกะตายี-ชลประทาน ม.1-ม.4 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview119
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชอแม-มือเน็ง ม.2 มะหุด ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview71
โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview97
โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บูดน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview114
โครงการขุดลอกและะวางท่อระบายน้ำคสล.ตำบลปะะโดและปานัน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview92

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview28
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview66
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview73
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสายบูเกะตายี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview65

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม