องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-5 ตำบลปะโด และหมู่ที่ 1-2 ตำบลปานัน
รายละเอียด : กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกิจกรรมด้านจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-5 ตำบลปะโด และหมู่ที่ 1-2 ตำบลปานัน
ผู้โพส : admin